1. اعضا
  2. مرکز آموزش
ورود
مرکز آموزش

مرکز آموزش

اطلاعات پایه به دسته های مختلف تقسیم شده است. برای پاسخ سوال خود میتوانید این دسته بندی ها را در زیر انتخاب کنید و یا در اطلاعات پایه جستجو کنید.

دسته بندی ها

پربازدید ترین

centos 7防火墙开关

centos7防火墙sudo systemctl status firewalld。 查看后,看到active(running)就意味着防火墙打开了。 如果想关闭防火墙,命令为: sudo...

بیشتر »

CentOS 7启动时出现报错提示“Give root password for maintenance”

CentOS 7启动时出现报错提示“Give root password for maintenance” 出现这个问题大多数硬盘分区错误导致...

بیشتر »

centos 批量添加连续IP

进入网卡eth0 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 在最后一行添加 NM_CONTROLLED=NO   创建一个range0...

بیشتر »

CentOS 通过SpeedTest工具测速

CentOS7通过SpeedTest工具测速 一、通过直接下载SpeedTest脚本,给权限运行脚本即可 wget -O speedtest-cli...

بیشتر »

centos 7 防火墙添加端口

2.修改防火墙,让端口可以通过,执行下面的添加语句,80改为你的10022即可,附其它指令如下。 添加 firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp...

بیشتر »